۱عنوان نمایشگاه :   

 

آغازی دیر هنگام 

A Late Beginning   

 

 

۲متن روی دیوار (Exhibition statement): 

 

 

زندگی برای من عکاس، در قاب کشیدن آنچه دوست دارم است تا انگاشتی دیگر از جهان پیرامونم بسازم. 

 

 

My life as a photographer is too frame what I love, to create an illusion of the world around me. 

 

 

 

 

۳رونمایی کتاب با عنوان : 

 

 آغازی دیر هنگام  

هفت سال عکاسی امیر حسین حشمتی 

 

A Late Beginning  

Seven Years of Amir Hossein Heshmati Photography